image niet aanwezig in map.

Adoptiegraven Info


Initiatief

De stichting 4 en 5 mei Weert heeft zich o.a. ten doel gesteld om de aanwezige Britse oorlogsgraven in de gemeente Weert te doen adopteren. De militairen die in onze gemeente rusten, hebben een hoge prijs betaald voor de strijd die ze in 1944 en 1945 voerden. Zij stierven ver van huis en verdwenen soms in anonieme graven. Maar hun erfenis is enorm. Zij vielen voor onze vrijheid, voor een rechtvaardige samenleving.
Een paar jaar geleden is er door het Nationaal Comité 4 en 5 mei onderzoek gedaan onder de Nederlanders over de waardering en beleving van de Tweede Wereldoorlog. Belangrijkste conclusie van dat onderzoek is dat de Tweede Wereldoorlog bij alle leeftijdsgroepen nog steeds sterk leeft. Het is een onlosmakelijk onderdeel van ons heden, dat mensen de lessen van deze oorlog willen vertalen naar onze eigen omgeving, hun eigen leven en handelen.
De gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog zijn langzamerhand tot een ijkpunt uitgegroeid., ze zijn tot een moreel kompas verworden. Deze oorlog heeft ons bewuster gemaakt van menselijke waardigheid, verantwoordelijkheid, normen en waarden en van het belang om al die zaken te stevig te verankeren in gedrag, denken en doen.
Door dit adoptieproject wordt aan hen die streden voor onze democratische rechten en vrijheid een eerbetoon verleend. Door hun persoonlijke verhalen te vertellen en hun levensgeschiedenis te beschrijven leven zij zowel voort in onze gedachten en in de geschiedenis van onze gemeente. Aldus kunnen onze kinderen en kleinkinderen hiervan kennis nemen en er van leren.
Opdat wij niet vergeten.

Doelstelling

De Stichting 4 en 5 mei Weert biedt geïnteresseerden de mogelijkheid om een graf te adopteren van een gesneuvelde bevrijder. Verder ziet de Stichting het beheer van het adoptieregister als één van de speerpunten van haar taken.

Locaties in de gemeente Weert

De British Military War Cemeteries in de gemeente Weert zijn gelegen in:

  • Weert, Molenpoort / Ingang: Beekpoort 6001 HC Weert
  • Swartbroek, Ittervoorterweg 6005 Swartbroek (gemeente Weert)
  • Tungelroy, Tungeler Dorpsstraat 66 6005 RK Tungelroy (gemeente Weert)

Toewijzen van de adoptie van een graf

Het bestuur van de Stichting 4 en 5 mei Weert zal de graven voor adoptie toewijzen. Hierbij zal rekening worden gehouden met een mogelijke geschiedenis rondom het te adopteren graf. Adoptanten kunnen hiervoor een verzoek met redenen omkleed indienen.
Om het adopteren voor velen toegankelijk te maken wordt per aanvraag slechts één graf voor adoptie toegewezen. Uitzonderingen hierop zijn met redenen omkleed mogelijk, zulks ter beoordeling van het bestuur van de Stichting.
Een adoptie is pas geldig na ontvangst door de adoptant van een certificaat dat is getekend door de voorzitter en secretaris van de Stichting. Het certificaat bevat de persoonsgegevens van de bevrijder voor zover deze bij het management van de begraafplaats, het CWGC en/of de Stichting bekend zijn.
In alle gevallen waarin de afspraken rondom toewijzen van een adoptiegraf niet voorzien besluit het bestuur van de Stichting 4 en 5 mei Weert.

Huisregels van de Stichting

De Commonwealth War Graves Commission (CWGC) is de organisatie die verantwoordelijk is voor de aanleg en het onderhoud van War Cemeteries in de gemeente Weert. Zij beschikken over een speciale onderhoudsdienst die toeziet op het onderhoud op de begraafplaatsen. Men heeft op alle begraafplaatsen overal ter wereld bloemborders etc. aangelegd volgens een bepaald protocol dat gerespecteerd dient te worden.
De adoptie van een graf van een gesneuvelde bevrijder op een van de War Cemeteries betekent:

  • Dat het graf wordt bezocht, de frequentie hiervan bepaalt de adoptant zelf;
  • Het leggen van bloemen bij het graf op speciale dagen / bij speciale gelegenheden, bijvoorbeeld op 4 mei, Remembranceday op 11 november of in de kerstperiode.

Vanwege dit protocol zijn wij genoodzaakt om alle adoptanten erop wijzen dat het verwijderen en aanplanten van planten en struiken ten strengste verboden is. Alleen snijbloemen of de officiële Poppy kransen van de Royal British Legion zijn toegestaan om op de graven te leggen.
De adoptanten ontvangen een certificaat waarop de bij de Stichting en de begraafplaats bekende persoonsgegevens van de bevrijder vermeld zijn. Als tegemoetkoming voor de administratiekosten wordt eenmalig om een bijdrage van € 10,00 per te adopteren graf verzocht.
De bijdrage kan worden overgemaakt op rekening: NL19 RABO 0374 0384 06 ten name van de Stichting 4 en 5 mei Weert o.v.v. adoptiegraf.
Mocht u de Stichting met een groter bedrag willen steunen dan wordt dit met buitengewone dankbaarheid aanvaard. Daarnaast zijn giften van particulieren, ondernemers en bedrijven heel erg welkom. Zie hiervoor op deze website de pagina ‘Doneren’.
Op deze pagina is eveneens vermeld dat de Stichting 4 en 5 mei Weert is erkend als een zogenaamde ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI), hetgeen inhoudt dat een gift aftrekbaar is voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverband Informatie Nummer) fiscaalnummer van de Stichting 4 en 5 mei Weert is: 8576 65 856.
De Stichting verzoekt de adoptanten om het secretariaat op de hoogte te houden van alle wijzigingen die voor het actueel houden van het adoptieregister van belang zijn. Gedacht wordt hierbij onder meer aan adreswijzigingen of berichten van overlijden. Ouders die hun adoptie doorgeven aan kinderen worden verzocht daar eveneens mededeling van te doen aan de Stichting 4 en 5 mei Weert.web-design:
artvertisement