image niet aanwezig in map.

Beleidsplan 2021-2022

Vastgesteld op de bestuursvergadering van de Stichting 4 en 5 mei Weert, d.d. 2021

Inleiding 

De Stichting 4 en 5 mei Weert werd opgericht op 13 juni 2017. Aanleiding was om de Nationale Dodenherdenking op 4 mei en de Herdenking van de bevrijding van Weert op 22 september en de viering van Bevrijdingsdag op 5 mei aanvullend te stimuleren en eventueel -financieel- te ondersteunen. Een en ander in samenwerking met het Comité Bevrijding en Herdenkingen Weert

Dit Comité, in 2006 opgericht en per 1 maart 2012 door het College van B&W geformaliseerd als een gemeentelijk Comité, is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van activiteiten in het kader van de Nationale Dodenherdenking op 4 mei en Bevrijdingsdag op 5 mei en de Herdenking van de bevrijding van Weert op 22 september.

Dit beleidsplan betreft de periode 2021-2025 en wordt jaarlijks herijkt en zo nodig geactualiseerd.

Visie en Missie

De door het Nationaal Comité 4 en 5 mei vastgestelde jaarthema’s:‘ Vrijheid is niet vanzelfsprekend, Vrijheid vier je samen en Geef Vrijheid’ door leidden in 2021 tot het thema ‘Na 75 jaar Vrijheid’.

De verschrikkelijke gebeurtenissen die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog, en dus ook in Weert, hebben afgespeeld vormen na meer dan 75 jaar vrijheid de reden om ons af te vragen: ‘Waar staan wij nu in Weert na 75 jaar’?

Daarom wil de Stichting 4 en 5 mei Weert graag iedereen en met name ook kinderen en jongeren kennis laten maken met de tradities van herdenken en vieren. En hen laten nadenken over rechtvaardigheid, democratie en vrijheid. We proberen de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, de betekenis van rijheid en onvrijheid te duiden en uit te leggen waardoor er aldus een gesprek op school, in de klas en thuis in families tot stand kan komen.

Monumenten, opgericht met het doel om blijvend aandacht te geven aan de inspanningen die zijn verricht ten behoeve van de vrijheid van de inwoners van Weert en omstreken, zijn heel erg belangrijk als een tastbare herinnering in de tijd. Om eigenaren van monumenten zo goed mogelijk te kunnen helpen, denkt de stichting zoveel als mogelijk mee mogelijk mee teneinde een monument goed te kunnen onderhouden om het op deze wijze te kunnen behouden. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan de St. Rumolduskapel, het Suffolkmonument, het Halifaxmonument en het Verzetsmonument in Weert.

Eveneens wil de stichting nieuwe initiatieven en activiteiten ontplooien en ondersteunen en staat open voor de inbreng van alle andere te onderscheiden burgerinitiatieven op het terrein van herdenkingen. Aldus om in Weert en omstreken een blijvend eerbetoon te geven aan hen die zich tijdens en na de Tweede  Wereldoorlog voor onze vrijheid hebben in gezet en in het meest extreme geval hiervoor hun leven hebben gegeven.

Bovendien willen wij iedereen laten inzien dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en dat die vrijheid begrensd is. We moeten immers rekening houden met elkaar. Begrippen als democratie, vrede, gerechtigheid, onderdrukking , discriminatie, mensenrechten etc. zijn onlosmakelijk aan het begrip vrijheid verbonden.

De Stichting 4 en 5 mei besloten om het adopteren van geallieerde oorlogsgraven in de gemeente Weert te organiseren. Met toestemming van de Britse Commonwealth War Graves Commission is het streven om alle graven in Weert, Tungelroy en Swartbroek te voorzien van een adoptant. Naast blijvende aandacht voor hetgeen is overkomen wordt het verhaal van de persoon die zijn leven gaf voor onze vrijheid toegankelijk en kan worden doorverteld.

Het is ons voornemen om, na overleg en afstemming met betrokken personen, dorpsraden en scholen, hiermee in 2022 van start te gaan.

Doelstellingen

De Stichting 4 en 5 mei Weert stelt zich ten doel:

  1. het ondersteunen en bevorderen van initiatieven met betrekking tot een herdenking op 4 mei in het kader van de Nationale Dodenherdenking, alsmede de herdenking van de bevrijding van Weert op 22 september en andere, door het bestuur als belangrijk beschouwde, herdenkingen. Een en ander met inachtneming van de daarvoor door het Nationaal Comité 4 en 5 mei en de gemeentelijke overheid gegeven richtlijnen.
  2. Het ondersteunen en stimuleren van initiatieven en activiteiten met betrekking tot een passende viering van 5 mei als Nationale Feestdag daaronder begrepen een en ander wat rechtstreeks of zijdelings hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
  3. Het ondersteunen en stimuleren van initiatieven die het belang van vrijheid en democratie van Nederland in het algemeen en de gemeente Weert in het bijzonder benadrukken.

Organisatie

Dit betekent in de praktijk dat de stichting de organisatie van haar activiteiten deels zelf verzorgt maar vooral ook in samenwerking met een breed scala aan betrokken personen, stichtingen en verenigingen, scholen en maatschappelijke instellingen binnen de gemeente Weert en omstreken.

  1. In samenwerking met en op verzoek van het gemeentelijk Comité Bevrijding en Herdenkingen Weert wordt op 4 mei bij de Rumolduskapel in Weert de Nationale Dodenherdenking mede georganiseerd en wordt op 22 september de Bevrijding van Weert herdacht.
  2. Op 5 mei worden, in samenwerking met het Comité Bevrijding en Herdenkingen Weert, festiviteiten georganiseerd en gestimuleerd, waaronder bijvoorbeeld het Bevrijdingsconcert in de St. Martinuskerk in Weert.
  3. Met betrekking tot het stimuleren en mede organiseren van een zo breed mogelijk samengesteld educatief programma- bijv. lezingen, exposities, voorstellingen met betrekking tot 4 en 5 mei, alsmede 22 september zullen initiatieven worden ontplooid.
  4. In de gemeente Weert bevinden zich oorlogsgraven van voornamelijk Britse militairen. De stichting wil zich inzetten voor het adopteren van oorlogsgraven van deze militairen in Weert, Swartbroek en Tungelroy in samenwerking met de dorpsraden en scholen. Hiertoe zal er contact zijn met de Commonwealth War Graves Commission (CWGC) onder wiens beheer Churchyard Molenpoort Weert, Churchyard Tungelroy en Churchyard Swartbroek vallen. Omdat de grond van deze Churchyard tot Brits grondgebied behoren hebben we van doen met de Britse regels aangaande deze Britse begraafplaatsen. Eveneens zijn er contacten geweest met diverse organisaties, zoals de Stichting Nederlandse Oorlogsgraven. Wij willen samenwerken met initiatiefnemers die ons hebben geattendeerd op het adopteren van oorlogsgraven in de gemeente Nederweert, de Stichting Adoptiegraven Nederweert en de Wapenbroeders afdeling Weert en Nederweert.
  5. De stichting wil blijvend aandacht vragen voor en advies geven over de zorg van monumenten die in Weert en omstreken zijn opgericht ter nagedachtenis aan de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het adopteren van oorlogsmonumenten door scholen wordt, conform de ideeën van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, aangemoedigd.

Stichting

Naam: Stichting 4 en 5 mei Weert

Postadres: Maaslandlaan 142 6004 GH Weert

Mailadres: info@stichting4en5meiweert.nl

Website: www.stichting4en5meiweert.nl

KvK-nummer: 68961170

RSIN nummer: volgt....

Bankrekeningnummer: NL19 RABO 0374 0384 06

Bestuur

Het bestuur van de Stichting 4 en 5 mei Weert bestaat uit drie leden.

Momenteel zijn dit:

Voorzitter: Lex Spee
Secretaris: Wesley Haex
Penningmeester: Judith van den Eijnden-Sijbers

Bestuursleden ontvangen vanuit hun werkzaamheden voor de Stichting 4 en 5 mei Weert geen beloning.

Financiën

De stichting beschikt niet over een eigen vermogen en is voor haar inkomsten afhankelijk van subsidies en schenkingen. Hiernaast wordt voor de bekostiging van de werkzaamheden een beroep gedaan op de gemeente Weert, de provincie Limburg en van toepassing zijnde fondsen.

Een deel van de inkomsten kan afkomstig zijn uit giften en/of schenkingen van particulieren. Daarnaast kunnen ook ondernemers, en ondernemersverenigingen in geld en/of goederen bijdragen aan een programma of onderdelen daarvan.

Aldus vastgesteld:

d.d. 11 november 2021web-design:
artvertisement
Media-Click